Úvod

Čas má plné kapsy překvapení
(J. Werich)


Najstaršie číslo, a možno aj prvé, xeroxovaného občasníka Revue ARCHIMEDES som našiel s vročením 1983.
V úvode som deklaroval, že Revue ARCHIMEDES bude ponúkať postrehy o matematickej kultúre ako ročenka dobrej vôle a nesmelých perspektív.
Chcel som zostavovať mozaiku. Ročenka (raz za rok) priateľov matematickej kultúry sa postupne menila na občasník Klubu učiteľov matematiky okresu Topoľčany (1990/91), na správy pre učiteľov matematiky (1992) a na motivačný občasník pre učiteľov matematiky, ale nielen pre nich (od roku 1993).
Posledné xeroxované číslo Revue ARCHIMEDES som zostavil v roku 2001 pre letný semester 2001/2002.
Potom som ako vysokoškolský učiteľ počtov a merby vydával Revue dmi (i = 1, 2, ... , 20).
Označením dmi som chcel vyjadriť: didaktika matematiky; dejiny matematiky; dotyky motivácie.
Ukladal som tam nielen vlastné príspevky, ale som vyberal aj od iných autorov, ktorí pôsobivo podnecovali študentov učiteľstva matematiky v tejto oblasti.
Upozorňoval som hlavne na: odbornú a popularizačnú literatúru pre M–kultúru; zaujímavé a podnetné didaktické príspevky v časopisoch; náročnejšie školské úlohy s motivačným nábojom a ich riešenia; informácie o ľuďoch a ich úsilí z dejín M–kultúry; vtipné vyjadrenia významných ľudí k problematike výchovy, vzdelávania a vyučovania; pedagogicko–motivačné informácie pre učiteľov aj ich žiakov; kaleidoskop poznámok, postrehov, obrázkov a vyznaní o tom, čo je blízke M–kultúre v školskom prostredí.
Mozaiku z rôznych postrehov zostavujem ešte aj v súčasnosti (2017). V elektronickej podobe a zavesenú na internet.
Ak chcete, nahliadnite na webstránky ponúkajúce drobné impulzy zo školského prostredia matematickej kultúry. Ale nielen to.

(D.J.)